Allmänna villkor

1 Om webbplatsen

Gdk.nu är den officiella webbplatsen för sektionen för grafisk design och kommunikationsutbildningen vid Linköpings universitet. Webbplatsen drivs av sektionsstyrelsen och har som mål att tillhandahålla information om bland annat sektionen, dess utskott och utbildningsaktuella frågor. 

2 Sociala medier

GDK-sektionens sociala kanaler ska tillhandahålla information av värde för nuvarande, blivande och tidigare studenter såväl som för lärare, personal och andra intressenter för utbildningen. De sociala medierna används även för att dela jobbmöjligheter och saker som sker i relation till sektionen. Vid publicering av bilder på sektionens sociala medier krävs samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR) – se avsnitt 3.

2.1 Användning av våra sociala medier

Alla är välkomna att interagera med och kommentera på våra sociala medier och inlägg. Våra sociala medier är en bra kommunikations- och informationskanal för oss att föra dialog med studenterna. Vi förutsätter därmed att man tar ansvar för att hålla en god ton i meddelande- och kommentarsfält.

2.2 Vi tillåter inte kommentarer eller meddelanden som:

  • är hatiska, rasistiska eller främlingsfientliga
  • är nedsättande eller sexistiska
  • innehåller hot eller personangrepp
  • sprider spekulationer, rykten, faktafel eller missvisande information
  • sprider propaganda eller reklam
  • är osakliga eller förflyttar sig från inläggets ämne
  • innehåller pornografi
  • innehåller olaga våldsskildring
  • innehåller upphovsrättsintrång
  • innehåller obscena ord

Kommentarer eller meddelanden som bryter mot våra förhållningsregler eller som förstör och stör andras diskussioner och kommentarer kan komma att raderas. Vid allvarliga fall eller upprepade brott kommer användaren att blockeras från vår sida.

2.3 Sektionens Facebookgrupper

GDK-sektionen driver två Facebookgrupper, Köp & Sälj GDK samt Alla vi på GDK. Inlägg i dessa Facebookgrupper ska följa ovan nämnda förhållningsregler samt eventuellt ytterligare föreskrifter funna på Facebookgruppens informationssida. Inlägg eller kommentarer som bryter mot reglerna kan komma att raderas. 

Varje Facebookgrupp har ett uttryckligt syfte. Om ett inlägg förflyttar sig från ämnet eller publiceras i fel forum kommer du att kontaktas för nedtagning av berört inlägg och ombeds publicera inlägget i rätt forum. 

2.4 GDK-student på instagram

GDK-sektionen driver instagramkontot gdk_student där en student från programmet varje vecka delar med sig av sin vardag. För att hålla i kontot måste du vara studerande på GDK eller ha en annan uppenbar koppling till utbildningen som gör att ditt innehåll är av intresse för sektionens studenter. Du som håller i kontot ansvarar för att publicera innehåll som följer Dataskyddsförordningens (GDPR) föreskrifter samt andra gällande lagar och restriktioner. Vid uppenbart brott mot lagar och restriktioner kommer ditt inlägg att raderas. Inlägg som sprider politiskt innehåll, propaganda eller reklam är heller inte tillåtet att dela på kontot. 

3 Integritetspolicy

GDK-sektionen drivs i enlighet med universitets riktlinjer och Sveriges lagar för föreningar. I samband med sektionsmöten, hjälpärenden och andra frågor kan vi behöva behandla dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

3.1 Samtycke för behandling av personuppgifter

Det finns tillfällen då du kommer i kontakt med sektionen då vi behöver behandla dina personuppgifter. Det kan handla om bland annat ditt namn, en bild eller video på dig. För att hantera och/eller publicera denna information på exempelvis våra sociala medier, i närvarolistor för sektionsmöten eller i medlemsregister ombeds du uppge samtycke. Samtycket lämnas via en blankett eller formulär som skickas ut till dig i samband med ärendet. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke. 

3.2 Återkalla samtycke

Vi i sektionsstyrelsen kan, om du önskar, ta bort dina personuppgifter från våra kanaler. Vi kan däremot inte garantera att uppgifterna raderas permanent från aktuell kanal (Facebook, Instagram etc.). För att återkalla ett samtycke ber vi dig kontakta kommunikationsansvarig på info@gdk.nu. För att säkerställa att dina personuppgifter tas bort från aktuell kanal ber vi dig vända dig till kanalen i fråga (Facebook, Instagram etc.).

4 Avtal och villkor för annonsering

Avtalsvillkor för annonsering i produkter tillhandahållna av GDK-sektionen (utfärdat oktober 2015) 

4.1 Tillämplighet

Villkoren gäller för avtal om köp mellan styrelsen för Grafisk Design och Kommunikation, org nr 802435-4287, (GDK-sektionen) och kund (Företagets/organisationens namn) av införande av bildannons eller textuppgift (gemensamt kallade Annons) och länkad information i de produkter som GDK-styrelsen vid var tid tillhandahåller. 

4.2 Publicering av beställd bildannons eller textuppgifter

GDK-sektionen ska publicera Annons på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse (Avtalet). 

4.3 Avtalets ingående

Publicering av Annons beställs på sätt som GDK-sektionen anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen ska Avtalet anses ingånget när Kund gjort sin beställning och den har accepterats av GDK-sektionen. 

4.4 Ändring av beställd bildannons eller textuppgift

Om Kunds egna förhållanden i form av namn, adress, telefonnummer eller annan identifikation ändras efter ingånget avtal har Kund rätt att ändra motsvarande uppgifter i beställd Annons förutsatt att det inte strider mot de etiska reglerna. Ändring publiceras snarast möjligt efter den tidpunkt den har meddelats GDK-sektionen. 

4.5 Pris och betalningsvillkor

Pris följer av GDK-sektionen vid var tid gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt. Internetannonsering är befriad från reklamskatt. 

Betalning ska vara GDK-sektionen tillhanda senast 30 kalenderdagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning kommer Annons ej att publiceras (annons publiceras alltså efter betald faktura). 

4.5.1 Faktureringsvillkor

Fakturering av annonsering på internet sker innan publicering. 

4.6 Etiska regler för införande av bildannons eller textuppgift

Kund garanterar att beställd Annons är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material. 

4.6.1 Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift

Kund har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i Annons och länkad information är riktiga och inte strider mot lag. Kund är skyldig att ersätta skada som förorsakas GDK-sektionen genom att kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. 

4.7 Fel

Med fel avses att publicering av Annons eller länkning avviker från Avtalet. GDK-sektionen ansvarar inte för fel som beror på Kund eller något förhållande på dennes sida. 

4.8 Avtalstid

Om ej särskild tid för Annons önskas av kund ligger Annonsen kvar i sex månader. 

4.8.1 Avtalets upphörande

Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet. 

4.9 Proffs rätt att underlåta publicering

GDK-sektionen förbehåller sig rätten att underlåta att införa Annons om den inte är förenlig med Avtalets etiska regler eller på annat sätt enligt GDK-sektionen bedömning är oetisk. Exempelvis genom uteblivet arvode till tänkt målgrupp för annons. 

4.10 Ändring av dessa villkor

GDK-sektionen har rätt att ändra dessa villkor en månad efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.